774 476 990
(800 HUNTER)

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Provádíme hydrogeologický průzkum pro vyhledávání zdrojů podzemní vody, zjištění vlivu staveb a jiných zásahů do krajiny na odtokové a hydrogeologické poměry.

Standardními produkty jsou:

Hydrogeologický průzkum pro vrtané studny se provádí tak, že se provede průzkumný vrt. Vrtné práce se zdokumentují. Dokumentuje se zejména geologický profil vrtu a zvodnění. Na průzkumném vrtu mohou provést čerpací zkoušky. Průzkumný vrt je zpravidla proveden tak, že jeho podzemní část má definitivní podobu vrtané studny. Po získání stavebního povolení studny a povolení odběru vody ze studny se provede pouze úprava zhlaví a napojení studny na zásobovaný objekt. Zpráva o hydrogeologickém průzkumu slouží podobně jako hydrogeologický posudek stavebním a vodohospodářským úřadům jako podklad pro povolení odběru podzemní vody a řeší rovněž bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Hydrogeologický průzkum pro studnu dodáváme i v jednom celku, který obsahuje i projekt studny.

Hydrogeologický průzkum pro vrt pro tepelné čerpadlo se provádí v případě, kdy je potřeba vrtat před vydáním stavebního povolení. Využije se geologické legislativy a vrt pro tepelné čerpadlo se provede jako průzkumný vrt. Během hloubení vrtu se sleduje a dokumentuje reakce hladiny podzemní vody v okolních studních. Výstup z hydrogeologického průzkumu pro tepelné čerpadlo slouží podobě jako hydrogeologický posudek stavebním a vodohospodářským úřadům jako podklad pro vydání povolení jiného nakládání s vodami. Hydrogeologický průzkum pro vrt pro tepelné čerpadlo dodáváme rovněž v jednom celku, který obsahuje i projekt vrtu ve smyslu stavebním.

Hydrogeologický průzkum pro zásak dešťových vod nebo zásak přečištěných vod z ČOV. V současné době je moderním trendem likvidace dešťových vod sváděných ze střech, komunikací a jiných zpevněných ploch zásakem. Tento způsob likvidace dešťových vod je pozitivní z hlediska vodní bilance krajiny a lze jej považovat za „protipovodňové opatření“. V terminologii vodního zákona jde o „vypouštění do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek nebo hydrogeologický průzkum, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Hydrogeologický průzkum provádíme v případě, že se jedná o složitější případ nebo větší množství zasakovaných vod. Hlavní náplní takového průzkumu je terénní ověření zasakovací schopnosti prostředí. K tomu slouží zasakovací zkoušky.

Hydrogeologický průzkum můžeme provést zároveň i s projektem zasakovacího objektu.

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více