774 476 990
(800 HUNTER)

TECHNICKÉ, TEMATICKÉ A ÚČELOVÉ MAPY

Vyhotovují se za účelem grafického vyznačení specifické oblasti či prvků, přesně dle požadavků objednatele. Služba zahrnuje i možnost vypracování příčných a podélných řezů, pohledů aj.

 

Zpracujeme produkty:

 

TECHNICKÁ MAPA

Mapové dílo, v němž se potkávají a uchovávají informace získané geodetickým měřením v rámci projekčních a stavebních pracích

Technickou mapu můžete efektivně využívat zejména v oblastech:

 • Správa majetku
 • Pasporty majetku
 • Podklady pro projektování staveb
 • Řešení havarijních situací
 • Evidence průběhů inženýrských sítí obce, právnických i fyzických osob

 

 

 

TÉMATICKÁ A TECHNICKÁ MAPA – např.

 • Technická mapa města a obce
 • Základní mapa závodu (technická mapa závodu)
 • Technické mapy průmyslových areálů
 • Tématické mapy jako podklad pro další různé projekty

 

 

 

ÚČELOVÁ MAPA

 • Mapa velkého měřítka, která obsahuje kromě prvků platné katastrální mapy také zákres dalších prvků a objektů nacházejících se na zemském povrchu, pod i nad povrchem země vyhotovených pro daný účel
 • Používá se pro zobrazení projektů a plánů, obsahuje zákres inženýrských sítí (vedení kanalizačního řadu, vodovodního řadu, telefon, elektřina, plyn)
 • Může dále obsahovat např. přípojky inženýrských sítí k novým budovám a pozemkům
 • Vzniká přímým měřením v terénu a zakreslením, případně přepracováním nebo odvozením ze stávajících map. V terénu se zaměřují všechny podrobné body a další objekty měření, která mají účelový charakter
 • Pro potřebu účelové mapy se zaměřuje jak polohopis, tak i výškopis

 

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více